Wednesday, July 28, 2010

STOTRAS ON SRI ANJANEYAR (KAMBARAMAYANAM )


பள்ளியில் படிக்கும் காலத்தில் மனப்பாடச் செய்யுளாக இருந்த போது மனப்பாடம் செய்யக் கஷ்டப்பட்டவை!!!!! இப்போது ஸ்லோகம் என்றதும் எளிதாக வருகிறதே எப்படி? வயதுதான் காரணமோ?

கம்பராமாயணத்தில் ஸ்ரீ அனுமனைப்பற்றிய பாடல்கள்

அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றைத்தாவி
அஞ்சிலே ஒன்றாறாக ஆருயிர்
க்காக ஏகி
அஞ்சிலே ஒன்றுபெற்ற அணங்கைக் கண்
யலார் ஊரில்
அஞ்சிலே ஒன்றைவைத்தான் அவ
ன் ம்மை அளித்துக் காப்பான்.

அஞ்சனை மைந்தா போற்றி ! அஞ்சினை வென்றாய் போற்றி !
வெஞ்சினைக் கதிர்பின் சென்று பிழுமறையுணர்ந்தாய் போற்றி !
மஞ்சன மேனிராமன் மலர்ப்பதம் மறவாய் போற்றி !
எஞ்சலில் ஊழியெல்லாம் இன்றென் விருப்பாய் ! போற்றி !

அஞ்சனைப் பெற்றெடுத்த அருந்தவப் புதல்வன் செல்வன்
செஞ்சுடர் குலத்துதித்த சிலையணி ராமன் தூதன்
வஞ்சகர் தமையடக்கி வணங்கிடும் அன்பர்க்கென்றும்
அஞ்சலென்றருளும் வீரன் அனுமனைப் போற்றுவோமே.

வால்விசைத் தெடுத்து வன்றாண் மடக்கிமார்பொடுக்கி மானத்
தோள்விசைத்துணைகள்பொங்கக் கழுத்தினைச் சுருக்கித் தூண்டு
கால் விசைத்தடக்கை நீட்டிக் கட்புலங் கதுவாவண்ணம்
மேல்விசைத் தெழுந்தானுச்சி விரிஞ்சனாடுரிஞ்ச வீரன்.

சுந்தர வில்லியேவ சூழ்கடல் இலங்கை மேவி
அந்தமில் வீடுநல்கும் ஆயிழை தன்னைக் கண்டு
வந்தவெல் வரக்கர் சிந்தி வளையெரி மடுத்து மீண்ட
நந்தலில்லாத தூதன் நம்மையும் அளித்துக் காப்பான்.

அன்னைகை மோதிரத்தை அளித்தலும் மணியைத் தந்து
இன்னெடும் கடலைநீயும் எங்ஙனம் கடந்தாய், என்ன
உன்னத நெடியமாலாய் உயர்ந்தெழுந் தடங்கி நின்று
மன்னுதாய் ஆசி பெற்ற மாருதி பாதம் போற்றி.

சொல்லுரம் பெற்ற சோர்விலா தூயவீரன்
வல்லவன் ராமன் சீதை வாயுறை பெற்ற அன்பன்
அல்லலைப் போக்கிக் காக்கும் அனுமனைப் பாடும்காலை
கல்லினைப் பெண்ணாய்ச் செய்தான் கழலிணைப் போற்றுவோமே.

Monday, July 12, 2010

MADHURASHTAKAM

Sri Vallabhacharya was one of the greatest sage- philosophers of India, and was one of the foremost followers of Bhakthi Marga. He saw The Lord everywhere. In his poem "Madhurashtakam", he narrates the sweetness of Lord Krishna and sweetness in all His activities.

Madhurashtakam
By Sri Vallabhacharya

Adharam madhuram vadanam madhuram
Nayanam madhuram hasitam madhuram
Hrdayam madhuram gamanam madhuram
Madhuradhi-pater akhilam madhuram

Vacanam madhuram caritam madhuram
Vasanam madhuram valitam madhuram
Calitam madhuram bhramitam madhuram
Madhuradhi-pater akhilam madhuram

Venur madhuro renur madhurah
Panir madhurah padau madhurau
Nrtyam madhuram sakhyam madhuram
Madhuradhi-pater akhilam madhuram

Gitam madhuram pitam madhuram
Bhuktam madhuram suptam madhuram
Rupam madhuram tilakam madhuram
Madhuradhi-pater akhilam madhuram

Karanam madhuram taranam madhuram
Haranam madhuram ramanam madhuram
Vamitam madhuram samitam madhuram
Madhuradhi-pater akhilam madhuram

Gunja madhura mala madhura
Yamuna madhura vici madhura
Salilam madhuram kamalam madhuram
Madhuradhi-pater akhilam madhuram

Gopi madhura lila madhura
Yuktam madhuram bhuktam madhuram
Hrstam madhuram sistam madhuram
Madhuradhi-pater akhilam madhuram

Gopa madhura gavo madhura
Yastir madhura srstir madhura
Dalitam madhuram phalitam madhuram
Madhuradhi-pater akhilam madhuram

Translation:

Sweet are the lips, sweet the face,
Sweet the eyes, sweet the smile,
Sweet the heart and sweet the motion –
Complete is the sweetness of the Lord of Sweetness!

Sweet the words, sweet the deeds,
Sweet the clothes, sweet the pose,
Sweet the gait and sweet the roaming –
Complete is the sweetness of the Lord of Sweetness!

Sweet the flute, sweet the foot-dust,
Sweet the hands, sweet the feet,
Sweet the dancing, sweet the friendship –
Complete is the sweetness of the Lord of Sweetness!

Sweet the singing, sweet the yellow cloth,
Sweet the eating, sweet the sleeping,
Sweet the beauty, sweet the tilak –
Complete is the sweetness of the Lord of Sweetness!

Sweet the deeds, sweet the liberation,
Sweet the stealing, sweet the water-sports,
Sweet the oblations, sweet the tranquility –
Complete is the sweetness of the Lord of Sweetness!

Sweet the gunja-berry necklace, sweet the flower garland,
Sweet the Yamuna River, sweet the ripples,
Sweet the water, sweet the lotuses,
Complete is the sweetness of the Lord of Sweetness!

Sweet the gopis, sweet the pastimes,
Sweet the union, sweet the food,
Sweet the delight, sweet the courtesy –
Complete is the sweetness of the Lord of Sweetness!

Sweet the gopas, sweet the cows,
Sweet the staff, sweet the creation,
Sweet the trampling, sweet the fruitfulness –
Complete is the sweetness of the Lord of Sweetness!

The above translation is found in the book, ‘The Miracle Plays of Mathura’, by Norvin Hein, New Haven and London, Yale University Press, 1972.

Monday, July 5, 2010

ஸ்ரீமத்ஆண்டவன் அமுத மொழிகள்


பீமே நித்யம் பவ ஜலநிதௌ மஜ்ஜதாம் மாநவாநாம்
ஆலம்பார்த்தம் வ்ருஷகிரிபதி: த்வத் நிதேசாத் ப்ரயுங்க்தே
ப்ரஜ்ஞா ஸாரம் ப்ரக்ருதி மஹதா மூல பாகேந ஜூஷ்டம்
சாகா பேதை: ஸுபகம் அநகம் சாச்வதம் சாஸ்த்ர பாணிம்

விளக்கம் – தயா தேவியே! சேதனர்கள் (மனிதர்கள்) சம்ஸாரம் என்னும் சமுத்திரத்தில் மூழ்கியுள்ளனர். உன்னுடைய நாதன் ஸ்ரீனிவாசன், உனது கட்டளைக்கு ஏற்ப, சாஸ்த்ரம் என்னும் தனது அழகான திருக்கரத்தை, இந்த உலகில் உள்ள சேதனர்கள் உய்யும்பொருட்டும், அவர்களைக் கரையேற்றும்பொருட்டும் நீட்டுகிறான். அந்த திருக்கரம் மிகவும் பெருமை உடையது. தோஷமற்றது. அதுவே வேதத்தின் சாரம். ஓம்காரத்தின்( ப்ரணவத்தின்) வடிவம். அனைத்து சாகைகளின் மந்த்ரமாக அது விளங்குகிறது. எவன் ஒருவன் அந்தத் திருக்கரத்தைப்பிடித்துக்கொள்கிறானோ, அவன் சம்ஸாரத்திலிருந்து விடுதலை கிடைத்து மோக்ஷத்தை அடைகிறான். - ஸ்ரீமத்ஆண்டவன் அனுக்ரஹ பாஷணம் (76-வது திருநக்ஷத்ர தினம்)